Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor BlijvendeImpact

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van BlijvendeImpact , zoals deze beschikbaar is gesteld door Hanze . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hanze is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Hanzehogeschool Groningen of alle informatie toegevoegd door gemaakte profiefelen van gebruikers.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hanze te mogen claimen of te veronderstellen.

Hanze streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hanze aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Onderdeel van Algemene Voorwaarden Hanzehogeschool

De algemene voorwaarden van de Hanzehogeschool zijn leidend voor deze website. Deze zijn te vinden via www.hanze.nl. Mocht er een strijdig artikel in deze algemene voorwaarden staan welke kruist met de algemene voorwaarden van de Hanzehogeschool gelden deze voorwaarden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van BlijvendeImpact op deze pagina of via www.hzen.nl.